Obchodní podmínky

Prodávající:

AQUAR s.r.o., se sídlem Nad lomem 851/34, 14700 Praha 4

Adresa pro doručování: AQUAR s.r.o., Nad lomem 851/34, 14700 Praha 4

E-mail: aquar@aquar.cz
Telefon: 603 757 357

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi AQUAR (dále jen prodávajícím) a kupujícím, jejich vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi nimi na základě kupní smlouvy, která je uzavřena výlučně výměnou elektronické pošty, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena výlučně výměnou elektronické pošty.

Odesláním vyplněné elektronické objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto akceptuje jako závazné obchodní podmínky dodávky zboží prodávajícího.

Kontaktní údaje a další informace o osobě prodávajícího včetně těchto obchodních podmínek jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího viz www.aquar.cz.

Název hlavní charakteristiky zboží dodávaného prodávajícím a ceník zboží jsou taktéž uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.aquar.cz – část AQUAR – eShop /dále jen www.aquar.cz/

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Koupí zboží od prodávajícího nevznikají kupujícímu práva na užívání ochranných známek prodávajícího, obchodník názvů a firmy prodávajícího.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy jsou odvislé od výše ceny telekomunikačních služeb, které jsou kupujícímu poskytovány jejich poskytovatelem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího, uvedeného na webových stránkách prodávajícího (viz www.AQUAR), které si kupující vybral a označil ve své elektronické objednávce.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží prodávajícího lze při použití elektronických prostředků objednat pouze na formuláři elektronické objednávky, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího www.aquar.cz

Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění požadovaných údajů kupujícím v objednávkovém formuláři. Nebudou-li požadované údaje řádně vyplněny, nebude k takové neúplné objednávce přihlíženo.

Požadovanými údaji v objednávkovém formuláři se rozumí zejména:
- jméno, příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, adresa místa dodání)
- specifikace objednaného zboží a jeho počtu (v kusech)
- cena zboží (dle ceníku prodávajícího platného v den odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícího na objednávkovém formuláři)

Kupující může před odesláním vyplněného objednávkového formuláře zkontrolovat jeho obsah a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat. V případě zjištění případných chyb při zadávání dat až po odeslání vyplněného objednávkového formuláře je nutno odeslanou objednávku stornovat dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

Objednávka bude vyřízena co nejrychleji a nejefektivněji. Objednávka s požadovanými údaji je považována za návrh kupní smlouvy. O přijetí (závazném potvrzení) objednávky bude kupující informován prodávajícím e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Kupní smlouva, na jejímž základě bude realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká doručením závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, tzn. závazné potvrzení objednávky prodávajícím bude učiněno v českém jazyce.

V den, kdy bude zásilka se zbožím určeným pro kupujícího předána prodávajícím přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, obdrží kupující informační e-mail na e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávka může být stornována pouze elektronicky : - na e-mailové adrese : aquar@aquar.cz kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.

V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).

V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího až mu kupující zboží vrátí. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
- u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
- u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- u zboží (filtry, topítka, aj.), které bylo ponořeno do vody z hygienických důvodů.

Neuvede-li kupující ve svém odstoupení číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny, bude poukázána příslušná částka kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky na náklady kupujícího.

VII. DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží dle uzavřené kupní smlouvy je kupujícímu zasíláno na dobírku a to.

Česká republika: balíkem do ruky (popř.balíkem na poštu dle přání klienta)............130,- Kč

Slovenská republika: balíkem prostřednictvím České pošty............200,- Kč

Zboží je ve všech případech pečlivě zabaleno, aby nedošlo k jeho porušení. Doporučujeme kupujícímu, aby při převzetí řádně zkontroloval obsah zásilky a ujistil se, že nedošlo k porušení jejího obsahu.

Při nákupu zboží v rámci jedné objednávky v hodnotě nad 1200,- Kč je poštovné a balné v rámci ČR zdarma.

VIII. PLATBA V HOTOVOSTI A EET

Zboží lze převzít osobně a platit v hotovosti po předchozí telefonické domluvě. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin

IX. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 7 dní.

V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky nebo je prodávající oprávněn postupovat dle článku V. těchto obchodních podmínek.

Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravce. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení (na přepravu zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce). V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na balení a expedici zásilky, na přepravu zboží.

Všechny ceny v ceníku prodávajícího se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky na závazném objednávkovém formuláři. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Poškozenou zásilku je kupující oprávněn odmítnout převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího aquar@aquar.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.

Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

X. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách nejpozději do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího :

AQUAR s.r.o. Nad lomem 851/34, 14700 Praha 4

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající neručí za vady, které vzniknou nešetrným či nepřiměřeným zacházením či mechanickým poškozením zboží.

Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím zaslat prodávajícímu na výše uvedenou adresu prodávajícího originál nebo kopii prodejního dokladu.

Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu, a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, prodávající na své náklady vadu odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za nové. V případě vyřízení reklamace je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nově také se souladem novely tzv. GDPR. Zpracováváme pouze vaše osobní údaje, které jsou potřeba k vyřízení objednávky. Tyto údaje neposkytujeme žádným třetím osobám